AVIZ

AVIZ

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor

Pretendent CEASTINA ALLA

Conducător ştiinţific membru corespondent, dr. hab. în studiul artelor, conferenţiar cercetător

ŞLAPAC MARIANA

Consiliu ştiinţific specializat D 22.651.02 – 04 al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM

Tema tezei: Creaюia arhitecților din Basarabia оn prima jumătate a secolulului al XIX-lea.  

Specialitatea 651.02. – Teoria și istoria arhiturii

Data – 18 aprilie 2016

Ora – 11:00

Local: Academia de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare 1, MD-2001), Sala Mică

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Частина А. Архитектор Георгий (Джорджо) Иванович Торичелли (1796–1843). În: Analecta catholică. Vol. V-VI, Chişinău: Tipografia Centrală, 2012, p. 409-415.
 2. Частина А. Архитектор Франческо Карлович Боффо (1800-1867). În Analecta catholică, Vol. IX-X, Chisinău: Tipografia Centrală, 2015, p. 449-464.
 3. Частина А. Взгляды архитекторов Александра Бернардацци и Леопольда Шейдевандта на предполагаемое строительство драматического театра в г. Кишиневе в 1889–1890 гг. În: Analecta catholica. Vol. III, Chişinău: Tipografia Centrală, 2008, с. 439-445.
 4. Частина А. Династия Шарлемань (Боде). În: Analecta catholică. Vol. VII-VIII, Chişinău: Tipografia Centrală, 2014, p. 381-396.
 5. Частина А. Неизвестные страницы творчества архитектора Александра Бернардацци. В: Проблемы теории и истории архитектуры Украины, Одесская Государственная Академия строительства и архитектуры, Одесса: «Астропринт», 2007, с.180-184.
 6. Частина А. Творчество Авраама Мельникова в Кишиневе. În: Păstrarea patrimoniului cultural în ţările europene. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale (Chişinău, 25-26 septembrie 2008), Chişinău: Bussines-Elita, 2009, p. 158-167.
 7. Частина А. Творчество русских архитекторов и землемеров в Кишиневе в I пол. XIX в. Материалы научной конференции «Пруто-Днестровский регион. Диалог культур», посвященной 650-летию Молдавской государственности и 300-летию со дня рождения Антиоха Кантемира. Санкт-Петербург, 14-15 декабря. 2009 г. Санкт-Петербург: «Российский этнографический музей», 2010, с. 162-166.
 8. Ceastina A. Alexandru Bernardazzi – 100 de ani de naştere. În: АRТА. Chişinău: Business Elita, 2007, p. 122-123.
 9. Ceastina A. Arhitectul Giorgio Toricelli (1796–1843): viaţa şi activitatea. În: Monumentul. Tradiţie şi viitor. Rezumatele comunicărilor simpozionului internaţional. Ediţia a XVI-a. Iaşi, 9-12 octombrie 2014.
 10. Ceastina A. Arhitectul şi inginerul cadastral din Basarabia Mihail Ozmidov (1782-1826). În: АRТА. Chişinău: Business Elita, 2008, p. 149-154.
 11. Ceastina A. Arhitecţii din Basarabia din prima jumătate a secolului al XIX-lea: nume inedite. În: Monumentul. Tradiţie şi viitor. Rezumatele comunicărilor simpozionului internaţional. Ediţia a XVII-a. Iaşi, 1-4 octombrie 2015.
 12. Ceastina A. Aspecte noi privind arhitectura din Basarabia în prima jumătate al secolului al XIX-lea. În: АRТА. Chişinău: Elan Poligraf, 2009, p. 82-87.
 13. Ceastina A. Inginerul cadastral şi arhitectul Bogdan Eitner (1798–1872). În: ARTA, Chişinău: Garomont, 2014, p. 73-80.
 14. Ceastina A. Inginerul cadastral şi arhitectul Bogdan Eitner (1798–1872). În: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”, Chişinău, 22-23 mai 2014. Rezumatele comunicărilor. Chişinău: Garomont, 2014, p. 92-93.
 15. Ceastina A. Iscusitul arhitect basarabean arhimandritul Ioanichie. In: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”, Chişinău, 22-24 mai 2013. Rezumatele comunicărilor. Chişinău: IPC (Tipografia Profesional Service), 2013, p. 77-78.
 16. Ceastina A. Legislaţia Imperiului Rus în domeniul arhitecturii şi impactul asupra dezvoltării Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: ARTA. Chişinău: Notograf, 2010, p. 58-68.
 17. Ceastina A. Rolul Arhiepiscopului Dimitrie Sulima în construcţia catedralei şi clopotniţei din Chişinău în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: Cercetări Istorice. Vol. XXX-XXXI, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi. Iaşi: Editura Palatului Culturii, 2012, p. 107-114.
 18. Ceastina A. Spitalul orăşenesc public din Chişinău în contextul arhitecturii din prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: ARTA, Chişinău: Garomont, 2012, p. 41-47.
 19. Ceastina A. The architect Georgio (Georgii Ivanovich) Toricelli (1796–1843). În: ARTA, Chişinău: Princeps 2011, p. 146-150.

Rezumatul tezei

Problematica abordată. Pe baza documentelor inedite descoperite în arhivele Republicii Moldova, Ucraina şi Rusia şi a materialelor publicate s-a făcut o încercare de a efectua cercetarea creaţiei arhitecţilor, inginerilor cadastrali şi militari, care au activat în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea; de a reflecta activitatea Comitetelor de construcţie din Chişinău, Ismail ş. a. şi a Comisiei de construcţie şi drumuri din Basarabia; de a analiza cele mai importante obiective arhitecturale, create în perioada de referinţă.

 Conţinutul de bază al tezei. Teză de doctorat este structurată în patru capitole. A fost realizată analiza istoriografiei cu privire la creaţia arhitecţilor, inginerilor cadastrali şi militari, care au activat în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea; s-a confirmat documentar impactul actelor legislative ruse asupra urbanismului din regiune; s-au cercetat manifestările diferitor stiluri în arhitectura Basarabiei; au fost evidenţiate particularităţile urbanismului basarabean; a fost analizată în detaliu activitatea creativă a mai multor arhitecţi şi urbanişti din Basarabia în perioada vizată.

 Principalele rezultate obţinute. În urma analizei creaţiei arhitecţilor din Basarabia, înaintăm următoarele rezultate: constituirea arhitecturii şi urbanismului Basarabiei şi determinarea influenţei legislaţiei Imperiului Rus asupra arhitecturii şi urbanismului din Basarabia în perioadă vizitată; cercetarea creaţiei arhitecţilor, inginerilor cadastrali şi militari, care se ocupau de proiectarea şi construcţia aşezărilor urbane şi a edificiilor; elaborarea hărţilor şi schiţelor topografice, întocmirea devizelor de cheltuieli şi îndeplinirea celor mai variate funcţii inginereşti; predominarea clasicismului, stilul principal al arhitecturii Basarabiei din prima jumătate a secolului al XIX-lea şi particularităţile manifestărilor stilistice ale timpului – neogoticul, romantismul şi Empire-ul; identificarea impactului comitetelor de construcţie şi al comisiilor de drumuri asupra practicii arhitectural-constructive a regiunii; aprecierea rolului proiectelor-„model” în formarea aspectului urbanistic al Basarabiei în limitele cronologice stabilite.