SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR. Pretendent: TOPAL Denis

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

Pretendent  TOPAL Denis

Consultant ştiinţific DERGACEOV VALENTIN, dr. hab. în istorie, conf. cerc.

Consiliul ştiinţific specializat DH22.613.01-02 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural

Tema tezei  SPADE ȘI PUMNALE SCITICE DIN SEC. VII–IV Î. E. N.

(SUD-VESTUL EUROPEI DE EST)

Specialitatea: 613.01. Arheologie

Data: 28 septembrie 2018,Ora: 14.00

Local: Chişinău, str. N. Iorga 5, MD-2009, Biblioteca Civilizaţiilor Marc Bloch, Sala A.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: 21 de articole în reviste din țară și din străinătate, culegeri naționale și internaționale, materiale ale conferințelor desfășurate la Chișinău, Bucureşti, Târgu Mureș, Târgovişte, Odesa, Zaporojie, Sankt Petersburg, Rostov-pe-Don cu un volum total de cca 29 c.a.

 1. ТОПАЛ Д. А. Грифовые кинжалы Евразии: восточные параллели одной причерноморской традиции. În: Stratum plus. №3. Sankt Petersburg, Chişinău, Odesa, Bucureşti, 2017, p. 113–130. 1.6 с.а. ISSN 1608-9057
 1. ТОПАЛ Д. А. Финальная линия развития мечей классической Скифии. Соотношение типов Чертомлык и Шульговка. În: Stratum plus, №3. Sankt Petersburg, Chişinău, Odesa, Bucureşti, 2014, p. 129–156. 7 с.а. ISSN 1608-9057
 2. TOPAL D., ŢERNA S., POPOVICI S. Akinakai de tip Soloha în contextual unei noi descoperiri de la Nistrul de Jos. În: Peuce, Serie nouă, vol. XII. Tulcea, 2014, p. 9–67. 6 с.а. ISSN 0258-8102
 1. ТОПАЛ Д. А. Скифские мечи к югу от Дуная: болгарская группа памятников. În: Добруджа, №32. Силистра, 2017, p. 512–519. 0.9 с.а. ISSN 0205–2210
 1. TOPAL D. Akinakai of Kelermes type: New discoveries in Central Bessarabia. În: Marisia, Studii și materiale, vol. XXXIII. Arheologie. Târgu Mureș, 2013, 33, p. 13–32. 8 с.а. ISSN 1016-9652
 1. TOPAL D. A. The use of bronze in making the early Scythian akinakai. În: Tyragetia, Serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 1. Arheologie. Istorie antică. Chişinău, 2015, p. 29–50. 2.1 с.а. Categoria B, ISSN 1857-0240.
 1. ТОПАЛ Д. А. Акинаки на западных рубежах Скифии. Находки скифских мечей и кинжалов на территории Республики Молдова. În: Tyragetia, Serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 1. Arheologie. Istorie antică. Chişinău, 2014, p. 7–43. 6 с.а. Categoria B, ISSN 1857-0240.
 2. АГУЛЬНИКОВ С. М., ПОПОВИЧ С. С., ЦЕРНА С. В., ТОПАЛ Д. А. Скифский курган №7 у с. Пуркарь на Нижнем Днестре. În: Stratum plus, №3. Sankt Petersburg, Chişinău, Odesa, Bucureşti, 2013, p. 257–284. 6 с.а. Categoria B, ISSN 1608-9057.
 3. ТОПАЛ Д. А., БРУЯКО И. В. Находки клинкового оружия ранних кочевников из Оргеевского района. În: Stratum plus, №3. Sankt Petersburg, Chişinău, Odesa, Bucureşti, 2012, p. 133–144. 9 с.а. Categoria B, ISSN 1608-9057.
 4. CEBAN I., TOPAL D., AGULNIKOV S., POPOVICI S. Tumulul scitic nr. 7 de la Сrihana veche La Pietricei (r-nul Cahul). În: Arheologia Preventivă în Republica Moldova, II (1–2). Chişinău, 2015, p. 43–58. 1.4 с.а. ISSN 2345-1394
 5. ТОПАЛ Д. А. Два среднескифских акинака из Бессарабской лесостепи. În: Sîrbu et al. (ed.) Culturi, procese și contexte în arheologie. Chişinău: IPC, 2016, p. 278–285. 0.7 с.а. ISBN 978-9975-136-00-6
 6. ТОПАЛ Д. А. Биметаллические акинаки типа Гудермес и использование бронзы. În: Материалы по археологии Северного Причерноморья, №13. Одесса, 2015. p. 54–79. 2.1 с.а. ISBN 978-617-7170-22-7
 7. ТОПАЛ Д. А. Акинаки на западных рубежах Скифии: Карпато-Поднестровье. În: История оружия, №10. Запорожье, 2014, p. 103–126. 1.7 с.а. ISBN 978-617-7122-29-5
 8. ТОПАЛ Д. А. Акинаки классической Скифии: тип Солоха. În: Война и военное дело в скифо-сарматском мире. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти А.И. Мелюковой (Кагальник, 26–29 апреля 2014 г.). Ростов‑на-Дону: Издательство ЮНЦ РАН, 2014, p. 380–406. 6 с.а. ISBN 978-5-4358-0103-3
 9. ТОПАЛ Д. А. Скифские акинаки: функциональное разделение и контекст обнаружения. În: Антропологические исследования в Молдове. Chişinău: Stratum, 2005, p. 19–32. 3 с.а. ISSN 1608-9057
 10. TOPAL D. Western Frontiers of European Scythia. A Case-Study on Panoply. În: Perspectives on Balkan Archaeology (PeBA) Spheres of Interaction – Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent regions in the Late Bronze / Iron Age (13th/12th–6th/5th BCE), Belgrade, 15–17 September 2017. Belgrade: Institute of Archaeology, p. 20-21.
 11. AGULNIKOV S., POPOVICI S., TOPAL D. La recherche archéologique du tumulus 7 de Purcari (Rep. de Moldavie). În: Sîrbu V., Schuster C. (ed.) Proceedings of the 12th International Congress of Thracology: the Thracians and their Neighbors in the bronze and Iron ages, Târgovişte, 10th–14th September 2013. Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2013, p. 40-41. ISBN I 978-606-537-207-8
 12. ТОПАЛ Д. А. Скифский звериный стиль и грифовые кинжалы Евразии. În: Conferinţa Internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, ed. a IX-a, 30-31 mai 2017, IPC, Chişinău: Notograf Prim, p. 58-59. ISBN 978-9975-84-014-9
 13. CEBAN I., AGULNICOV S., TOPAL D., POPOVICI S. Investigații arheologice pe moșia comunei Crihana Veche (raionul Cahul). În: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor, Chişinău, 2015, 19. ISBN 978-9975-4319-6-5.
 14. AGULNIKOV S., POPOVICI S., TOPAL D. Cercetarea arheologică a tumulului 7 de la Purcari. În: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor, Chişinău, 2012, p. 3. ISBN 978-9975-4319-6-5
 15. ТОПАЛ Д. Генезис скифского клинкового оружия на западных рубежах Скифии. Трансильвания и Южные Карпаты. În: Sesiunea științifică a departamentului Istoria românilor, universală și arheologie, 28 aprilie Chișinău, 2017, p. 41. ISBN 978-9975-71-649-9

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată:

Teza prezintă un studiu consacrat al evoluției armamentului ofensiv scitic pe sud-vestului Europei de Est și Europei Centrale (teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, României, Bulgariei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei și Poloniei sau arealele culturilor scitică de stepă, getică, Lausitz (Łużycka), Ciumbrud și Vekerzug, precum și grupului Vest-Podolian). Obiectivele cercetării includ: 1) generalizarea observațiilor istoriografice ținând cont de experiența pozitivă a elaborărilor tipologice; 2) analiza caracteristicilor cantitative și evidențierea, în baza ei, a grupurilor funcționale în masivul akinakes-urilor scitice; 3) observații asupra caracteristicilor calitative și detectarea trăsăturilor tipologic semnificative cu ajutorul analizei cronologice a complexelor și a cartografierii; 4) evidențierea tipurilor ce prezintă semnificație cronologică; 5) elaborarea unei tipologii în baza principiului eponim; 6) verificarea tipologiei pe materialul din partea de vest a arealului scitic; 7) elaborarea unui catalog al spadelor și pumnalelor (și a complexelor care le includ) din perioada scitică pentru teritoriul respectiv.

 1. Conţinutul de bază al tezei:

Teza de doctor cu un volum total de 350 de pagini, volum de bază – 160 de pagini este structurată în patru capitole fiecare cu mai multe subcapitole și studii de caz. În pofida apariției diferitelor repertorii de spade și pumnale, de exemplu, pentru teritoriul României, Ungariei sau Poloniei, nu există o lucrare care să trateze unitar spadele și pumnalele scitice de la vest de Nistru (iar acestea constituie aproape 20% din toate exemplarele cunoscute de pe teritoriul Europei). Deoarece, scopul principal al lucrării constă în sistematizarea spadelor și pumnalelor de proveniență scitică în sud-vestul Europei de Est prin intermediul unui proces de analiză tipologică și cronologică. În capitolul 1 este reflectat istoricul cercetării, alocate perioade principale de studii în domeniul, analizate critic principalele probleme a cercetării armamentului scitic ofensiv – originea akinakes-ului și distincția în grupuri funcționale. În capitolul 2 sunt examinate primele formele akinakes-urilor din perioadă scitică timpurie și medie (sec. VII – primâ jumătate a sec. V î.e.n.). Cel de-al treilea capitol este axat pe identificarea formelor locale și supraculturale a akinakes-urilor (spade de tip scitic cu lama cu un singur tăiș și akinakes-uri cu antene). În capitolul 2 sunt examinate formele târzii de akinakes-uri (sfârșitul sec. V – sec. IV î.e.n.) și geneza de akinakes-uri în spațiul Carpato-Danubian.

 1. Principalele rezultate obţinute:

Studiul realizat ne-a permis elaborarea cel mai complet și detaliat repertoriu al spadelor și pumnalelor de perioadă scitică din Europa Centrală și de Sud-Est. Scopul principal al lucrării de doctorat este sistematizarea informației despre spadele și pumnalele de perioadă scitică din arealul european în procesul de analiză tipologică și divizarea materialului în grupuri cronologice. În total au fost evidențiate și analizate în detaliu 209 unități de spade, pumnale și detalii de teacă din teritoriul Republicii Moldova, al Ucrainei, României, Bulgariei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei și Poloniei. În căutarea analogiilor și a reperelor cronologice au fost colectate date despre circa 1200 de exemplare de spade și pumnale din arealul european, ce include, în opinia noastră, teritoriile nordului Mării Negre, Caucazului, a regiunii Volga-Don-Ural. În studierea terminațiilor de spade și pumnale, executate în stil animalier, a fost atras și materialul din teritoriul lumii scito-siberiene, incluzând Jetâsu, Siberia de Sud și China de Nord. Pentru a atinge scopul cercetării au fost preconizate următoarele sarcini: generalizarea observațiilor istoriografice luând în considerație practica pozitivă a elaborărilor tipologice, analiza particularităților cantitative și evidențierea în baza lor a grupurilor funcționale în cadrul masivului de akinakes-uri scitici; scoaterea în evidență a particularităților tipologice semnificative ca rezultat al datării încrucișate a complexelor, a cartografierii. Ca rezultat a fost elaborată tipologia conform principiului eponim, după care a urmat verificarea construcțiilor tipologice în baza materialului din partea de vest a arealului scitic și elaborarea catalogului de spade și pumnale din perioada scitică pentru spațiul în discuție. Ca rezultat al cercetării este propusă soluționarea problemei științifice de evoluție a spadelor și a pumnalelor scitice în sud-vestul Europei de Est. În acest fel, au fost urmărite schimbările principale în morfologia akinakes-ului scitic, au fost evidențiate „tipurile culturale” ce au semnificație cronologică, au fost determinate sursele de tipogeneză a akinakes-ului scitic și a fost studiat dinamismul deplasării acestor surse în timp.