SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR. Pretendent MIRON Marina

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

Pretendent MIRON Marina

Conducător ştiinţific NICOGLO Diana, dr. în istorie, conf. cerc.

Consiliul ştiinţific specializat D 612.01 – 106 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural

Tema tezei CASA TRADIȚIONALĂ A BULGARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

CA PARTE A PATRIMONIULUI CULTURAL

Specialitatea: 612.01 – Etnologie

Data: 19.09.2019, Ora: 14:00

 

Locaţie: Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala mică a Academiei de ştiinţe a Moldovei

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele ştiinţifice ale cercetării au fost susținute și aprobate sub formă de rapoarte la mai multe conferinţe naţionale şi internaţionale. O parte din rezultatele ştiinţifice au fost publicate în 25 de materiale ştiinţifice: articole în reviste de specialitate, culegeri ştiinţifice tematice şi materiale ale conferințelor, editate în ţară şi peste hotare (Bulgaria, Federaţia Rusă, Ucraina), în volum de 5,7 c. a. În ultimii 12 ani, în calitate de co-autor a participat la redactarea unor cărți și cataloage din domeniul etnografic și turistic.

 1. Miron M., Nicoglo D. Patrimoniul și patrimonializare: experiența țărilor europene și Republicii Moldova. În: Akademos. Chișinău, 2019, nr. 2, pp. 57-63.
 2. Miron M. Despre evoluția tipologiei locuințelor tradiționale în coloniile bulgare din Bugeac (tradiții și inovații). În: Revista de Etnologie şi Culturologie, vol. XXIII, 2018. P. 106-114.
 3. Miron M. Prezentare generală a surselor bibliografice despre locuințele bulgarilor în istoriografia de specialitate. În: Revista de Etnologie şi Culturologie, vol. XXII, 2017. P. 118-123.
 4. Мирон М. Этнология в контексте учебных планов Института Международных Отношений «Перспектива». În: Revista de Etnografie. Chişinău. vol. I, 2005, p. 211-212.
 1. Miron M. Aspecte semiotice ale organizării spațiului interior și exterior al locuinței tradiționale ale bulgarilor din Republica Moldova. În: Идентичность. Сборник докладов и сообщений международной научно-практической конференции «Единство исторических судеб», посвященной 80-летию со дня рождения Михаила Николаевича Губогло. Комрат: F. E.-P. „Tipografia Centrală”, 2018, 510 с. С. 232-238.
 1. Мирон М. Эволюция использования текстиля в интерьере жилища болгар Бессарабии (Молдова). În: Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы XXI Международной научной конференции / под ред. Н. М. Калашниковой. Санкт-Петербург: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2018, 736 с. С. 619-623.
 1. Мирон М. Локальное брендирование – опыт Молдовы в создании инструмента для продвижения себя на внутреннем и внешнем туристическом рынке. În: Воображаемая территория: от локальной идентичности до бренда / Сост. М. В. Ахметова, Н. В. Петров; Авт. предисл. Н. В. Петров, М. В. Ахметова, М. И. Байдуж. М. : Неолит, 2018, 224 с. C. 54-69.
 1. Мирон М. Символа на къщата във български и молдовски фолклор като средство за междукултурен диалог в Бесарабия. În: Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 253 p. P. 137-148.
 1. Мирон М. Бесарабска българска къща – място, където живеят традиции. În: Българите в Северното Причерноморие. Изследвани и материали. т. 13, Одесса – Велико Търново, 2018, 556 с. С. 327-338.
 2. Караджова-Мирон М. Строительные обычаи и обряды болгар Молдовы (на материалах сел Стояновка, Твардица, Викторовка). În: Българите в Северното Причерноморие. Изследвани и материали. т. 8, Велико Търново, 2004, с. 137-144.
 3. Караджова М. Жилище как субъект и объект обрядовых действ у населения Болгарии и болгарских переселенцев Бессарабии. În: История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины. Кишинев: „SȘB”, 1999, с. 202-213.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată:

Teza prezintă evoluția multilaterală a casei tradiționale a bulgarilor din Republica Moldova prin prisma apartenenței la cultura materială și imaterială, aspecte care nu au fost cercetate în întregime, de unde rezidă necesitatea realizării unui tablou complex al evoluției acestei teme. Studiul are un caracter multidisciplinar, integrând ample informații din etnologie, culturologie, muzeologie, turism. Demersul științific reflectă o viziune panoramică a unui etnolog asupra evoluției casei tradiţionale a bulgarilor din Republica Moldova ca parte integrantă a patrimoniului cultural, care determină condițiile optime pentru lansarea și promovarea eficientă a procesului de salvgardare a caselor autentice prin reprimarea degradării patrimoniului cultural local construit şi dezvoltarea lui ulterioară în structuri regionale muzeale, social-economice sau turistice susținute în comunităţile bulgăreşti din sudul țării.

2. Conţinutul de bază al tezei:

Teza cu un volum total de 240 de pagini, volum de bază – 151 de pagini, este structurată în cinci capitole. La etapa actuală, istoriografia națională nu dispune de studii complexe dedicate evoluției multilaterale a casei tradiţionale a bulgarilor din Republica Moldova ca parte a patrimoniului cultural, acesta fiind scopul principal al cercetării. În capitolul 1 sunt examinate critic aspectele privind abordările teoretice studierii locuințelor tradiționale a bulgarilor de pe teritoriul actual al Republicii Moldova. În capitolul 2 sunt analizate școlile teoretice filosofia cărora stă la baza formării metodologiei cercetării etnologice unui asemenea fenomen al culturii cum este locuința tradițională, argumentate metodele și tehnicile de cercetare, abordate problemele teoretico-metodologice ale patrimoniului și patrimonializării. Cel de-al treilea capitol este axat pe identificarea transformărilor esențiale în practica tradițională de construcție a casei în limita cadrului cronologic al tezei. Capitolul 4 pune în discuție aspectele imateriale legate de locuință prin evidențierea lor și practicilor ce țin de stăpânirea spațiului și construcția casei, rolului și locului acesteia în obiceiurile, ritualurile și credințele legate de sărbători calendaristice și de ciclul vieții omului. O noutate prezintă şi capitolul 5, în care este prezentată experiența europeană și națională cu privire la patrimonializare a caselor tradiționale cu oferirea unor soluții practice pentru salvgardarea casei tradiționale a bulgarilor din Republica Moldova prin conservare și valorificare în scopuri muzeale și turistice.

3. Principalele rezultate obţinute:

Rezultatele principial noi obţinute pentru ştiinţă şi practică constau în faptul că, în istoriografia din Republica Moldova a fost în premieră determinat gradul de cercetare a problemei evoluției diacronice a casei tradiţionale a bulgarilor din Republica Moldova.

Abordarea casei bulgarilor din Republica Moldova prin prisma apartenenţei la patrimoniul cultural material şi imaterial este una conştiincioasă, confirmată de studiul școlilor științifice şi, în special, de lacunele depistate în diferenţierea casei ca parte doar a culturii materiale, fără abordări ştiinţifice din punctul de vedere al culturii spirituale în timpul aplicării metodelor selectate pentru cercetarea de față.

Cercetările de teren au facilitat și au permis identificarea în toate localitățile incluse în arealul de studiu a caselor autentice ale bulgarilor construite la sfârșitul sec. XIX sau, preponderent – în prima jumătate a sec. XX. Repertorierea caselor cu fixarea stării actuale a acestora facilitează introducerea noilor informații în circuitul științific prin intermediul studiului efectuat. Elaborarea unei liste de case tradiționale realizate ca urmare a cercetărilor de teren a permis autorului propunerea unor soluții de valorificare ulterioră a acestora în scop cultural, muzeistic și turistic.

Studierea transformărilor tipologice, practicilor tradiţionale de construcţie a caselor cu precizarea nivelului de conservare a acestora până la momentul actual a permis stabilirea factorilor care au influenţat acest proces și a modificărilor care au avut loc în abordarea casei prin prisma aprtenenței la cultura imaterială.

Am stabilit că organizarea complexului locativ-gospodăresc al bulgarilor din Basarabia cel mai mult a fost influenţată de tradiţiile româno-moldoveneşti şi germane.

Lucrarea cuprinde o analiză a experienţei europene şi naţionale de patrimonializare a casei tradiţionale, ce formează bază metodologică pentru investigație științifică în domeniul conservării și valorificării patrimoniului național construit cu formularea unor asemenea modalităţi ce pot fi aplicate pentru casele tradiționale ale bulgarilor din Republica Moldova.

Rezultatul obţinut care contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante rezidă în elucidarea complexă a transformărilor casei tradiţionale şi a perceperilor legate de aceasta la bulgarii din Republica Moldova, a practicii europene şi naţionale de patrimonializare a moştenirii culturale, având ca rezultat completarea lacunelor în studiul acestei componente a culturii şi fundamentarea unui şir de recomandări practice de valorificare a casei tradiţionale a bulgarilor ca parte a patrimoniului cultural, cu utilizare ulterioară în scop muzeistic şi turistic.

TEZA ȘI AUTOREFERATUL