Conferinţa Știinţifică Internaţională PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

 În parteneriat cu

Academia de Științe a Moldovei

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, România

Institutul Studiul Artelor, Folclor  și Etnologie „M.Rylski”, Ucraina

Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași, România

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

 

anunță organizarea Conferinţei Știinţifice Internaţionale

PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE

Ediția a XII-a

28-29 mai 2020

Având în vedere preocupările Dvs. în domeniu, vă adresăm invitația de a participa la această manifestare științifică.

 Ariile tematice ale conferinței:

1) Arheologie şi cercetări interdisciplinare

2) Etnologie: probleme generale şi abordări interdisciplinare

3) Interferenţe culturale în arta naţională

4) Conservare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural

Persoanele interesate să participe la conferință sunt rugate să completeze formularul de înregistrare și să-l expedieze la adresa conference.treasure@gmail.com  până la 3 mai 2020.

Rezumatele prezentate nu vor depăși volumul de 1900–2000 de semne cu spații.

Fiecare participant se poate înscrie cu o singură comunicare.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Institutul Patrimoniului Cultural (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1).

Limbile de lucru ale conferinţei sunt româna, engleza, rusa.

 Comitetul de organizare își asumă responsabilitatea selectării propunerilor primite din partea cercetătorilor.

Cheltuielile de cazare şi transport vor fi acoperite de participanții la conferință.

Informații suplimentare pot fi solicitate comitetului de organizare la adresa: conference.treasure@gmail.com

  Cu respect,

Comitetul de organizare

 

 THE INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE

announces the organization of the International Scientific Conference

 CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIZATION, PROMOTION

EDITION XII

MAY 28-29, 2020

 Taking into account your concerns in the field, we invite you to participate in this scientific event.

Thematic areas of the conference:

1) Archaeology and interdisciplinary research

2) Ethnology: general issues and interdisciplinary approaches

3) Cultural interferences in the national art

4) Conservation, valorisation and promotion of cultural heritage

 We ask the persons interested in the participation in the conference to fill out and send the Registration Form to the address conference.treasure@gmail.com by May 3, 2020.

The submitted summaries should not exceed 1900-2000 characters with spaces.

Each participant can join the conference with only one presentation.

The works of the conference will take place at the Institute of Cultural Heritage (Chisinau, 1 Ştefan cel Mare şi Sfânt boulevard).

The working languages of the conference are: Romanian, English, and Russian.

The organizing committee assumes responsibility for selecting the proposals received from the researchers.

The accommodation and transport costs will be covered by the conference participants.

Additional information may be requested from the organizing committee at: conference.treasure@gmail.com

Sincerely,

the Organizing Committee

 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

объявляет о проведении

XII Международной научной конференции

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ, ОСВОЕНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ

28–29 мая 2020 г.

С учетом Ваших научных занятий в данной области приглашаем Вас принять участие в данном научном форуме.

Тематические направления конференции:

1) Археология и междисциплинарные исследования

2) Этнология: Основные проблемы и междисциплинарные подходы

3) Культурные интерференции в национальном искусстве

4) Сохранение, освоение и продвижение культурного наследия

Лиц, желающих участвовать в конференции, просим заполнить формуляр регистрации и отправить его по адресу conference.treasure@gmail.com  до 3 мая 2020 г.

Объем представленных тезисов не должен превышать 1900–2000 знаков (включая пробелы). Каждый участник может выступить только с одним сообщением.

Конференция состоится в Институте культурного наследия (мун. Кишинев, пр. Штефан чел Маре ши Сфынт, 1).

Рабочие языки конференции – румынский, английский, русский.

Организационный комитет берет на себя ответственность по отбору предложений, поступивших от исследователей.

Расходы на проживание и проезд – за счет участников конференции.

Дополнительную информацию можно узнать у Организационного комитета по адресу:

conference.treasure@gmail.com

 С уважением,

Организационный комитет