PROBLEMA RELAȚIILOR INTERETNICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ATENȚIA SPECIALIȘTILOR DE LA INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ORGANIZAȚIEI PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE ÎN EUROPA

În data de 7 februarie 2018, Institutul Patrimoniului Cultural (IPC) a găzduit o întrevedere de lucru cu reprezentanții Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Din partea Academiei de Științe a Moldovei la ședința de lucru a participat dr. hab., profesor universitar Victor ȚVIRCUN, academician-coordonator al Secției Științe Umanistice și Arte; Institutul Patrimoniului Cultural a fost reprezentat de dr. Adrian DOLGHI, director-adjunct pe probleme de știință, dr. Liliana CONDRATICOVA, secretar științific, dr. Ion DUMINICA, șef al secției „Minorități etnice” din cadrul Centrului de Etnologie și dr. Lidia PRISAC, specialist în domeniu din cadrul sectorului „Relații interetnice” și autor al monografiei „Arhitectura relaţiilor interetnice în spaţiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991–2014)”. Delegația OSCE a fost reprezentată de către doamna Sarah STEPHAN, coordonator al proiectelor, Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale, dr. Anton Petrenko TOMSEN, consilier pe probleme politice, Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale, și Sergiu CONOVALU, coordonator de program, Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale.

Discuțiile au fost axate nemijlocit pe aspectele specificate în „Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova” preconizată pentru perioada 2017–2027 și realizarea Planului de Acțiuni al Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Moldova pentru anii 2017–2020. În acest context, au fost abordate diverse probleme și identificări ale soluțiilor privind problema cercetării relațiilor interetnice în Republica Moldova, necesitatea și actualitatea implementării Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice, implicit, prin participarea cercetătorilor IPC în realizarea Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Moldova pentru anii 2017–2020. Reieșind din obiectivele trasate în „Strategie” și Planul de acțiuni, au fost expuse anumite viziuni ale Institutul Patrimoniului Cultural, cu privire la consolidarea relațiilor interetnice; au fost actualizate anumite priorități și responsabilități ale institutului referitoare la implementarea documentului vizat.

Menționăm că Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Moldova pentru anii 2017–2020 a fost aprobat de către Guvernul Republicii Moldova în data de 29 noiembrie 2017. Strategia „stabileşte obiective pe termen lung sarcini ce vizează participarea la viaţa publică a persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, facilitarea dialogului intercultural, consolidarea identităţii civice faţă de statul Republica Moldova, asigurarea condiţiilor necesare pentru studierea şi promovarea limbilor minorităţilor naţionale, asigurarea accesului minorităţilor naţionale la informaţie şi mass-media în limbile native ale acestora, precum şi promovarea diversităţii interculturale în societate”.

Reprezentanții Institutului Patrimoniului Cultural au oferit informații necesare cu referire la stadiul actual de cercetare în domeniul relațiilor interetnice; în prezent,  institutul este unica instituție științifică care efectuează cercetări în domeniul istoriei, culturii și tradițiilor minorităților etnice care locuiesc în spațiul actual al Republicii Moldova. Astăzi, cercetările etnologice, materializate într-o serie de manifestări științifice naționale și internaționale, valorificate prin diverse publicații (articole de sinteză, monografii, culegeri de articole), sunt efectuate la IPC în cadrul Centrului de Etnologie, care include următoarele sectoare: „Etnologia ucrainenilor”, „Etnologia rușilor”, „Etnologia bulgarilor”, „Etnologia romilor”, „Etnologia găgăuzilor”, „Etnologia evreilor”, „Relații interetnice”; de asemenea, unele investigații științifice sunt axate pe cercetarea comunităților etnice cum ar fi belarușii, armenii, polonezii sau nemții din Republica Moldova.

Rezultatele cercetărilor sunt expuse în cadrul unor conferințe și mese rotunde, care au drept scop  sporirea educației interculturale, extinderea dialogului intercultural în Republica Moldova, promovarea diversității etnice și culturale în mediul tinerilor, diversitatea etnică a Republicii Moldova fiind parte a istoriei şi culturii ţării. Doar în anul 2017 IPC a organizat trei conferințe internaționale axate pe valorificarea patrimoniului cultural, implicit cel etnologic: „Patrimoniul etnologic: concepte, abordări, tendințe” (Chișinău, 23-24 mai 2017); „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, ediția a IX-a (Chișinău, 30-31 mai 2017); al VI-lea Simpozion ştiinţific In Memoriam academicianul Constantin Popovici cu genericul „Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene în sincronie şi diacronie”; Conferința națională a tinerilor cercetători „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie”, ediția a II-a (Chișinău, 17 noiembrie 2017). Din partea IPC al AȘM, pentru Biblioteca Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al OSCE au fost oferite cele mai recente publicații științifice, focusate pe cercetarea problemelor actuale ale minorităților naționale și a relațiilor interetnice din Republica Moldova, inclusiv, Revista de Etnologie și Culturologie, fondată și editată de IPC.

Ca finalitate a acestui dialog constructiv, a fost apreciat efortul IPC și OSCE în soluționarea mai multor probleme ce țin de valorificarea științifică a patrimoniului cultural al Republicii Moldova, inclusiv a problemei relațiilor interetnice și a minorităților naționale.

Stabilirea unui parteneriat constructiv între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Biroul Relații Interetnice din Republica Moldova la capitolul organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice, invitarea experților în domeniu, publicarea rezultatelor cercetărilor și a suporturilor didactice se vor încadra cu certitudine în obiectivele Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Moldova pentru anii 2017–2020.

7 februarie 2018, Chișinău

Dr. Liliana Condraticova

 

OSCE-IPC