CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. EDIȚIA A X-A

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

anunță organizarea Conferinţei Știinţifice Internaţionale

PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE

EDIȚIA A X-A: PRIN ȘTIINȚĂ SPRE CUNOAȘTEREA PATRIMONIULUI NAȚIONAL

dedicată Anului European al Patrimoniului Cultural și Centenarului Marii Uniri

30 – 31 mai 2018

Lucrările conferinţei se vor desfăşura pe următoarele direcţii:

1) Arheologie şi cercetări interdisciplinare;

2) Etnologie: probleme generale şi abordări interdisciplinare;

3) Interferenţe culturale în arta naţională.

Persoanele interesate rugăm să se înregistreze și să expedieze titlul și rezumatul comunicării până la cel târziu 16 aprilie 2018 utilizând Formularul de participare*. Rezumatele prezentate nu vor depăşi volumul de 1800–2000 de semne cu spaţii.

Fiecare participant se poate înscrie la lucrările conferinţei cu o singură comunicare. Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Institutul Patrimoniului Cultural (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1).

Comitetul organizatoric îşi rezervă dreptul de a respinge cererile de participare la conferinţă, care nu corespund cerinţelor şi nu se încadrează în tematica manifestării ştiinţifice.

Cheltuielile de cazare şi transport vor fi acoperite de participanţii conferinţei.

Limbile de lucru ale conferinţei sunt: română, engleză, rusă.

Informații suplimentare pot fi solicitate comitetului organizatoric la adresa: conference.treasure@gmail.com

Informație pentru completarea formularului de participare: Toate câmpurile cu asterisc sunt obligatorii. După ce finisați completarea formularului tastați „Trimite” („send” / „отправить”), formularul DVS va fi expediat comitetului organizatoric iar Dvs veți primi o copie a formularului la adresa de e-mail indicată.

* Formular de înregistrare / Registration form / Форма регистрации

https://docs.google.com/forms/d/1r730jrYvkV12bSEg9Td5puJFWyLrJEzMr8t7GBO6zkU/viewform?edit_requested=true

Cu respect,

Comitetul Organizatoric

THE INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE

announces the organization of the International Scientific Conference

CULTURAL PATRIMONY: RESEARCH, VALORIFICATION, PROMOTION

TENTH EDITION: TO THE KNOWLEDGE OF NATIONAL PATRIMONY THROUGH  SCIENCE

dedicated to the European Year of Cultural Heritage and the Centenary of the Great Union

May 30 – 31, 2018

The works of the conference will take place in the following domains:

1) Archaeology and interdisciplinary research;

2) Ethnology: general problems and interdisciplinary approaches;

3) Cultural interferences in the national art.

We ask interested persons to register and send the title and summary of the presentation by April 16, 2018 at the latest, filling out the Participation Form. The summaries shall not exceed the volume of 1800-2000 signs with spaces.

Each participant can join the conference with one communication. The works of the conference will take place at the Institute of Cultural Heritage (1 Ştefan cel Mare şi Sfânt boulevard, Chisinau).

The organizing committee reserves the right to reject requests for participation in the conference that do not meet the requirements and do not fall within the topics of the scientific manifestation.

The conference participants will cover the accommodation and transport costs.

The working languages of the conference are: Romanian, English, Russian.

Additional information may be requested from the organizing committee at: conference.treasure@gmail.com

Information for completing the participation form: All fields with an asterisk are required. After completing the form, click „Trimite” („send” / „отправить”) and your form will be sent to the organizing committee and you will receive a copy of the form at the indicated email address.

Respectfully,

The Organizing Committee