Conferința Științifică „Protoiereul Mihail Ceachir un cărturar al Bisericii din Basaraba”

Dragi colegi,

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, împreună cu Institutul Patrimoniului Cultural organizează Conferința Științifică „Protoiereul Mihail Ceachir un cărturar al Bisericii din Basaraba”.

Conferința este dedicată celei de-a 80-a aniversări din data trecereii la Domnul a protoiereului Mihail Ceachir (1861–1938).

Data și locul desfașurării: Luni, 10 septembrie 2018, ora 10.30, în incinta Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove (mun. Chișinău, str. București, nr. 119).

Subiectele care vor fi discutate la conferință:

 1. Mihail Ceachir – o personalitatea marcantă a Bisericii din Basarabia.
 2. Moștenirea culturală și spirituală al lui Mihail Ceachir.
 3. Bisericile basarabene ca centre de spiritualitate, cultură și iluminare.
 4. Răspândirea literaturii religioase în parohiile basarabene.
 5. Educația religioasă în Basarabia (sec. XIX– prima jumătate a sec. XX).

Cei care doresc să participe la conferință, vă rugăm să trimiteți rezumatele comunicărilor (în limbile română sau rusă) până la 10 iulie 2018 pe adresa e-mail: duminicaivan@yandex.ru

Cerințele principale pentru designul tehnic al rezumatului:

 • În dreapta de deasupra titlului se plasează numele, prenumele (cu majuscule, mărimea 14), gradul științific, locul de muncă, în paranteze – oraș, țară.
 • Titlul rezumatului este scris cu majuscule (mărimea 14) în centru.
 • Volumul rezumatului este de 2000 de semne cu spații, format – A4. Fontul este Times New Roman, dimensiunea este de 12, distanța dintre propoziții este de 1,5.
 • Citatele sunt puse în „”.
 • Fragmentele omise din textele citate sunt marcate cu ajutorul <...>.
 • Fragmentele evidențiate în text sunt marcate cu caractere italice. Sublinierea nu este admisă.
 • În desemnarea anilor și secolelor, se folosesc următoarele prescurtări: secolul al XIX-lea; anii 1806–1812 (între ani se folosește cratima, fără spații).
 • Bibliografia nu se cere.

Rezumatele comunicărilor vor fi publicate și vor fi distribuite la începutul conferinței.

Comitetul de Organizare.

Уважаемые коллеги,

Митрополия Кишиневская и всея Молдовы совместно с Институтом культурного наследия организуют Научную конференцию «Протоиерей Михаил Чакир – просветитель и религиозный деятель Бессарабии». Конференция посвящена 80-летию со дня кончины протоиерея Михаила Чакира. Дата и место проведения: 10 сентября 2018 г. (понедельник) в 10.30 в здании Митрополии Кишиневской и всея Молдовы (мун. Кишинев, ул. Букурешть, 119)

Для выступлений предлагаются следующая тематика:

 1. Михаил Чакир – бессарабский религиозный деятель.
 2. Культурно-просветительское наследие Михаила Чакира.
 3. Бессарабские церкви как центры духовности, культуры и просвещения.
 4. Распространение религиозной литературы в бессарабских приходах.
 5. Духовное образование в Бессарабии в XIX – первой половине XX вв.

Желающих принять участие в конференции просим до 10 июля 2018 г. отправить тезисы материалов (на румынском и русском языках) в организационный комитет по электронному адресу: duminicaivan@yandex.ru

Основные требования к техническому оформлению тезисов:

 • Справа над заголовком указываются фамилия, имя (заглавными буквами, 14 кегль), ученая степень, место работы, в скобках – город, страна.
 • Название тезисов набираетсязаглавными буквами (14 кегль), полужирным шрифтом, по центру.
 • Объем тезисов 2000 знаков с пробелами, формат – А4. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5.
 • Примеры и цитаты заключаются в «косые кавычки»; заключение в кавычки внутри примеров и цитат производится „лапками”: «… „…”…».
 • Упущенные фрагменты цитируемых текстов обозначаются с помощью <…>.
 • Выделяемые фрагменты в тексте статьи обозначаются курсивом. Подчеркивание не допускается.
 • Тире и дефис различаются. Например:

Тире: Тараклия – центр болгарской культуры в Республике Молдова.

Дефис: северо-восток, историк-болгарист.

При обозначении годов и веков используются следующие сокращения: XIX в.; 1939 г.; 1806–1812 гг. (между цифрами ставится тире впритык, без пробелов).

 • Библиография не нужна.

Тезисы будут опубликованы в сборнике, который будет роздан во время проведения конференции.

Организационный комитет.